Więcej More about o aplikacji application

Dane w jednym miejscu All data in one place

diCELLa eCRF
clinical trails

Nasz produkt został stworzony specjalnie z myślą o potrzebach sektora klinicznego, związanymi z badaniami oraz zarządzaniem danymi klientów. Dzięki zastosowanej architekturze w prosty sposób możecie Państwo rozdzielić obowiązki wszystkich trzech podmiotów, biorących udział w procesie między powołane do tego osoby lub skupić większość z nich w jednych rękach. Duża elastyczność w podejściu do odpowiedzialności to zdecydowanie jedna z największych zalet naszego systemu.

Our product is specifically designed to meet the needs of the clinical sector related to research and customer data management. Thanks to the architecture used, you can effortlessly distribute the responsibilities of all three entities involved in the process among designated individuals or concentrate most of the responsibilities in the hands of one person. High flexibility in the approach to responsibilities is one of the most significant advantages of our system.

Zgodność
ze standardem

COMPLIANCE WITH
THE STANDARD

Aplikacja diCELLa eCRF clinical trails została stworzona w oparciu o wytyczne Food and Drug Administration (FDA 1572 & Financial Disclosure Form, FDF), dzięki czemu zgodność z 21 CFR 312 jest gwarantem. Co to oznacza dla klientów? Przede wszysktim to, że decydując się na nasz system, będą mieli pewność, że wszelkie procedury oraz informacje, podawane na wyjście są aktualne i będą zrozumiałe oraz akceptowalne w każdym kraju na świecie.

The diCELLa eCRF application for clinical trials follows Food and Drug Administration guidelines (FDA 1572 and Financial Disclosure Form, FDF), so compliance with 21 CFR 312 is guaranteed. What does this mean for customers? First of all, by choosing our system, you will be assured that all procedures and output information will be up-to-date, understandable as well as acceptable in any country in the world.

Technologia
blockchain

BLOCKCHAIN
TECHNOLOGY

Operacje z danymi, które przeprowadzane są w naszej aplikacji są zabezpieczone przed niepożądanymi zmianami dzięki oparciu o architekturę inteligentnych kontraktów, znanych z technologii Blockchain. Korzystając z jej dorobku, możemy zagwarantować autentyczność i niepowtarzalność danych, które zostają wprowadzone do systemu. Taki zabieg jest konieczny, by wyeliminować jakiekolwiek ryzyko podmiany bądź sfałszowania informacji, które będą odgrywyały kluczową rolę w badaniach klinicznych.

Data operations carried out in our application are protected from unwanted changes thanks to the architecture of smart contracts, known as Blockchain technology. Using its achievements, we can guarantee the authenticity and uniqueness of the data entered into the system. Such a procedure is essential to eliminate the risk of substitution or falsification of information, which will play a key role in clinical trials.

Podział na role

ROLE DIVISION

W proces badania klinicznego zaangażowane jest wiele osób, które odpowiedzialne są za przeprowadzenie operacji w każdym kolejnym etapie. Aplikacja diCELLa eCRF clinical trails pozwala na monitorowanie każdego kroku tej działalności, dzięki czemu osoba, która zleciła dane badanie ma pewność, że przebiega zgodnie z założeniami. Można wyróżnić trzy główne strony, które biorą udział w badaniu klinicznym - jest to Sponsor, zlecający całe badanie i powołujący głównego badacza, Firma CRO, reprezentująca prawnie zagranicznych sponsorów oraz Zespół badawczy, którego zadaniem jest wykonywanie wszelkich działań na preparatach oraz badań pacjentów.

The clinical trial process involves many people who are responsible for carrying out the procedure at every stage. The diCELLa eCRF clinical trials application allows monitoring of all stages of this process, so that the person commissioning the trial can be sure that it is proceeding as planned. There are three main bodies involved in a clinical trial - the Sponsor who commissions the trial and appoints the main researcher, the CRO Company that legally represents the foreign sponsors, and the Research Team whose job is to work with the preparations and patients.

Ikona sponsora

Sponsor

Jest odpowiedzialny głównie za podjęcie, prowadzenie i finansowanie badania klinicznego. Sponsor musi być osobą fizyczną lub prawną lub jednostką organizacyjną, która ma siedzibę na terenie Unii Europejskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Najczęściej sponsorami zostają firmy farmaceutyczne.

They are responsible for the initiation, conduct and funding of the clinical trial. The Sponsor is an individual, legal entity or organization based in the territory of the European Union or a member state of the European Free Trade Agreement (EFTA). Typically, Sponsors are pharmaceutical companies.

Ikona firmy CRO

Firma CRO

CRO COMPANY

Organizacja prowadząca badania kliniczne na zlecenie Sponsora. Zlecenie odbywa się na zasadzie umowy, która zawiera informacje dotyczące rodzaju działań z zakresu badań klinicznych, do jakich ma zobowiązać się Firma CRO. Sponsor może przekazać swoje obowiązki i funkcje organizacji, ale ostateczna odpowiedzialność za jakość i zgodność zawsze pozostaje po stronie Sponsora.

This is the organization that conducts the clinical trial ordered by the Sponsor. The order is based on a contract, which includes information about the type of clinical trial activities to be undertaken by the CRO. The Sponsor can delegate its responsibilities and functions to the organization, but the responsibility for the quality and compliance of the study always remains with the Sponsor.

Ikona zespołu badawczego

Zespół badawczy

RESEARCH TEAM

eCRF diCELLa clinical trails odzwierciedla strukturę zespołu badawczego, monitora i sponsora w badaniu klinicznym. Oznacza to, że w proces badania zaangażowani są wykwalifikowani medycy, biotechnolodzy, a także farmaceuci. Członkowie zespołu badawczego, za pomocą aplikacji, mogą w łatwy sposób wypełniać oraz edytować karty CRF uczestników badania.

The diCELLa eCRF clinical trial application mirrors the structure of the Research Team, Monitor and Sponsor in a clinical trial. This means that qualified physicians, biotechnologists, as well as pharmacists are involved in the study process. With the app, members of the Research Team can easily fill out and edit the CRF records of all study participants.

Czym możemy się pochwalić What we are proud of

Zalety aplikacji

ADVANTAGES OF THE APPLICATION

Oprócz tego Except that

Przejrzystość

CLARITY

Interfejs aplikacji został stworzony tak, by użytkownik zawsze wiedział, w którym miejscu się znajduje. To, w połączeniu z przejrzystą nawigacją, sprawia, że cały projekt jest bardzo przystępny dla nowych klientów.

The application's interface has been designed in such a way that the users always know where they are. Combined with transparent navigation, this makes the entire project accessible to new customers.

Elastyczność

FLEXIBILITY

Dzięki temu, że opiekę nad badaniem klinicznym sprawuje użytkownik wraz z powołanymi przez siebie organami, może mieć pewność, że dobór terminów, które nałoży się na poszczególne zadania, będzie jak najbardziej odpowiedni dla niego.

With the clinical trial being taken care of by you and your designated authorities, you are assured that the selection of dates for the given tasks will be most appropriate for you.

Rozdzielność

Separation

Aplikacja pozwala na rozdzielenie obowiązków pomiędzy różne role, dzięki czemu procesy podczas danych etapów badania klinicznego mogą zachodzić symultanicznie.

The application allows separation of duties among different roles, so that processes at each stage of a clinical trial can occur simultaneously.

Wielozadaniowość

MULTITASKING

Oczywiście same badania kliniczne nie są jedyną funkcjonalnością aplikacji. Wszystkie czynności wokół całego procesu (powoływanie ludzi na odpowiednie stanowisko, dokonywanie predykcji pomiarów na podstawie dostarczonych danych, zbieranie dokumentacji medycznej, itp.) jest możliwe do przeprowadzenia wewnątrz naszego systemu, co czyni go niesamowicie wielozadaniowym produktem.

Of course, clinical trials themselves are not the only function of the application. All tasks related to the entire process (appointing people to appropriate positions, making measurements and predictions based on the data provided, collecting medical records, etc.) can be performed within our system, making it a highly multi-tasking product.

Prostota

SIMPLICITY

Minimalistyczny layout, skupiający się tylko na najważniejszych funkcjach i kryjący bardziej szczegółowe na niższych poziomach sprawia, że niezwykle łatwo zabrać się do pracy, nawet jeśli korzysta sie z niego po raz pierwszy.

The minimalist layout, focusing only on the most important features and covering more details at lower levels, makes it very easy to work with, even when using the application for the first time.

Dokładność

PRECISION

Precyzja w doborze odpowiednich środków jest kluczowa w badaniach klinicznych, dlatego wewnątrz aplikacji znajduje się bardzo przejrzysty układ tabel, zawierający informacje na temat badanych substancji.

Precision in the selection of appropriate agents is crucial in clinical trials. That is why our applications include a clear layout of tables containing information about the tested substances.

Wycena

PRICING

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, dlatego, jeśli nasza oferta wydaje się interesująca lub jeśli masz dodatkowe pytania...

We have an individual approach to every order, so if you are interested in our offer or have any additional questions, contact us.