Poznaj nas GET TO KNOW bliżej US BETTER

Menu badania

Jest to sekcja główna, gdzie znajdują się wszystkie informacje o przeprowadzanym badaniu (tytuł, akronim, status, opis). Oprócz tego, w głównych zakładkach tej sekcji znajdują się także dane placówki, która przeprowadza badanie kliniczne, a także dane wszystkich pacjentów, biorących w nim udział. To oczywiście nie wszystko, bowiem poza główną częścią dostępne są także informacje, kto jest głównym badaczem, o wszystkich badaczach, którzy pracują przy badaniu, a także te o sponsorstwie oraz funkcji monitora.

TRIAL MENU

This is the main section containing all information about the ongoing study (title, acronym, status, description). In addition, in the main tabs of this section you can find data about the institution conducting the clinical trial, as well as information about all participating patients. However, this is not everything, as in addition to the main part of this section you will also find information about the Study Team, sponsorship and Monitor functions.

Data query

To swoisty system zapytań do bazy danych, który zwraca badaczowi lub monitorowi informacje o postępach w badaniu klinicznym. To mogą być błędy, które wystąpiły po którymś z etapów lub komentarze badaczy, dotyczące kwestii, na które powinien zwrócić uwagę monitor lub główny badacz. Jeśli dana czynność zostanie wzbogacona o nowe query, ten etap zostanie zamrożony do czasu, aż osoba do tego uprawniona nie zamknie tego query. System umożliwia dodawanie komentarzy, podejrzenie danych wprowadzonego zapytania, a także wgląd do plików, załączonych do badania.

Data query

This is a specific database query system that returns information about the progress of a clinical trial to the Researcher or Monitor. This could be errors occurring after a particular step, or comments from Researchers relating to issues that should be noted by the Monitor or Main Researcher. If a new query is added to an activity, the stage will be suspended until the authorized person closes the query. The system allows you to add comments and view the query data, as well as view the files attached to the trial.

Wyniki
spoza normy

Pole, zawierające listę wszystkich zapytań, których wynik okazał się być poza ustaloną normą. Lista dostaracza informacji dotyczących tego, jaki ośrodek prowadzi dane badanie kliniczne, przy której wizycie wystąpiła anomalia, w którym sektorze badań to wykryto, a nawet, które pole pokazało niespodziewaną wartość.

RESULTS OUTSIDE
A REFERENCE RANGE

This is a section that lists all queries with results found to be outside the reference scope. The list provides information about which institution is conducting the clinical trial in question, at which visit the anomaly occurred, at which stage of the trial it has been detected, and even which form field contains the unexpected value.

Statystyki

To pole chyba najbardziej będzie różniło się w zależności od klienta. W tej karcie bowiem znajdują się statystyki dotyczące przeprowadzanego badania klinicznego. To, co się tam znajdzie, zależy wyłącznie od sponsora badania, który chciałby mieć wgląd w poszczególne sektory danych. Standardowymi wykresami, które znajdą się u większości klientów, będą pewnie te, mówiące o wieku pacjentów, ich liczbie na osi czasu czy np. rozróżnieniu na płeć. diCELLa eCRF clinical trails wszystkie dane przedstawia w czytelny sposób, dzięki czemu każda uprawniona osoba ma do nich łatwy dostęp.

STATISTICS

This section is likely to be the most diverse, depending on the client's needs. This tab contains collected statistics about the clinical trial being conducted. The content of this section is entirely up to the Study Sponsor to provide insight into the type of data desired. The standard graphs encountered by most clients are those showing the age of patients, their number over time or their sex ratio. The diCELLa eCRF clinical trials application presents all the data in a clear way, so that any authorized person can easily access it.

Często zadawane pytania Frequently Asked Questions

Dowiedz się więcej

FIND OUT MORE

Dostęp do Państwa danych mają wyłącznie osoby biorące udział w badaniu klinicznym, tzn. farmaceuci, lekarze, sponsorzy oraz inni członkowie zespołów badawczych. Taki stan rzeczy jest spowodowany koniecznością weryfikacji wszystkich danych przed przejściem do następnego etapu. Jednakże mogą być Państwo spokojni, że podane informacje nie wyjdą poza system aplikacji, dzięki zastosowaniu różnego rodzaju zabezpieczeń.

Only those participating in the clinical trial i.e. pharmacists, physicians, sponsors and other members of the research teams, have access to your data. This is due to the need to verify all data before proceeding to the next stage of the study. However, you can be sure that no information will breach the application system due to the presence of various security features.

To zależy od podmiotu, jaki jest przez Państwa reprezentowany. W badaniu klinicznym czynny udział biorą jedynie organy do tego powołane, przez co należy rozumieć osoby, posiadające odpowiednie wykształcenie lub reprezentujące odpowiednie ośrodki. Jeśli firma, która zleca wykonanie badania klinicznego jest, przykładowo, firmą farmaceutyczną, wtedy, najprawdopodobniej, któryś z przedstawicieli będzie uczestniczył w procesie.

It depends on the entity you represent. Only pre-appointed personnel, i.e. people with the appropriate training or representing the relevant institutions, take an active part in a clinical trial. If the company commissioning the clinical trial is, for example, a pharmaceutical company, then most likely one of its representatives will be involved in the entire process.

Tak. Za pomocą naszej aplikacji można nie tylko generować raporty poszczególnych procesów, które miały miejsce podczas badania, ale także, dzięki zastosowaniu algorytmów sztucznej inteligencji, możliwe jest generowanie predykcji, dotyczących wybranych przez siebie elementów badania.

Yes. Using our application, it is possible to generate not only reports on the individual processes that have taken place during the study, but also, thanks to the use of artificial intelligence algorithms, it is possible to generate forecasts relating to specific elements of the study.

Po nawiązaniu współpracy, klient wykupuje instancję aplikacji, którą może zainstalować na własnym środowisku. Wraz ze wszystkimi potrzebnymi plikami, udostępniana jest także baza danych, z której mogą korzystać właściciel licencji oraz upoważnione przez niego osoby. Taka organizacja potrzebnych komponentów zapewnia niezależność i niezawodność aktualnej wersji aplikacji.

Once the cooperation is established, the customer buys an instance of the application, which can be installed in any environment. The database is also shared, along with all the necessary files, which can be used by the license owner and those authorized. This organization of the necessary components ensures the independence and reliability of the current version of the application

Chcesz zapytać o coś jeszcze?

WOULD YOU LIKE TO ASK ABOUT SOMETHING ELSE?